Gegevensbescherming

We verzekeren u dat alle gegevens absoluut vertrouwelijk worden behandeld en dat ze zonder uw toestemming niet toegankelijk zijn voor derden.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkignsverantwoordelijke voor gegevensverwerking op deze website is:

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Beiertheimer Allee 11a
76137 Karlsruhe
Duitsland

Tel.: (+49) (0)721 3720-5383
Fax: (+49) (0)721 3720-5399
E-mail: info@karlsruhe-tourismus.de

Bedrijfsleider: Klaus Hoffmann

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring gegevensbescherming. Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze verklaring gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

1. SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling voor beveiliging en bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aan ons als exploitant van de website gerichte verzoeken. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool van een slot in uw browserbalk.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden uitgelezen.

2. Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Betalingsverkeer met gebruikmaking van gangbare betaalmiddelen, zoals Visa/MasterCard of automatische incasso, vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://" in “https://" en aan het symbool van een slot in uw browserbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden uitgelezen.

3. Verzamelen en bewerken van gegevens bij toegang via internet

De provider van deze website verzamelt informatie en slaat die automatisch op in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • het IP-adres van de computer die toegang vraagt,
  • de datum en het tijdstip van toegang,
  • de naam en URL van het opgeroepen bestand,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • gegevens voor identificatie van de gebruikte browser en het besturingssysteem,
  • de verwijzende site.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie en verbetering van de website. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. IP-adressen worden na zeven dagen gewist.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt f AVG, waarin wordt bepaald dat verwerking van gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen is toegestaan.

4. Cookies

Op websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Ze helpen ons erbij ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze zelf wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat alleen in individuele gevallen wordt toegestaan, dat cookies in bepaalde gevallen of altijd worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist bij afsluiting van de browser. In geval van deactivering van cookies kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van een elektronische communicatieprocedure of voor terbeschikkingstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmand), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor technisch foutloze en optimale terbeschikkingstelling van zijn dienstverlening. Wanneer andere cookies opgeslagen worden (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), dan worden die in deze verklaring gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

5. Contactformulier

Wanneer u ons uw verzoeken doet toekomen via het contactformulier, worden de door u op het aanvraagformulier ingevulde gegevens en de daar door u opgegeven contactgegevens opgeslagen voor het in behandeling nemen van het verzoek en eventuele daaropvolgende verzoeken. Deze gegevens geven we zonder uw toestemming niet verder door.

Verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat. Intrekking laat de rechtmatigheid van de tot het moment van intrekking verzamelde gegevens onverlet.

We bewaren de door u op het contactformulier ingevulde gegevens tot u ons verzoekt die te wissen, u uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor opslaan van de gegevens komt te vervallen (bijv. na afsluiting van de behandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven hierdoor onverlet.

6. Nieuwsbrief

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen hebben we uw e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het doorgegeven e-mailadres en u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de aangevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

Verwerking van de op het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a AVG). De gegeven toestemming voor het opslaan van gegevens en het e-mailadres, evenals het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief. Intrekking laat de rechtmatigheid van al verzamelde gegevens onverlet.

De door u voor het abonnement op de nieuwsbrief aan ons doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen tot het moment van uw afmelding voor de nieuwsbrief. Na afmelding worden de gegevens gewist. Dit laat het opslaan van uw gegevens voor andere doelen (bijv. e-mailadressen voor registratie van leden) onverlet.

7. Verwerken van gegevens (gegevens over de klant en de overeenkomst)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in zoverre die nodig zijn voor motivering, inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gebruikersgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b AVG, op grond waarvan verwerking van gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen is toegestaan. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we uitsluitend in zoverre dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van deze dienst of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of bij beëindiging van de zakelijke betrekkingen gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

8. Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een overeenkomst voor de onlineshop

We geven persoonsgegevens uitsluitend door aan derden wanneer dit nodig is in het kader van afhandeling van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de onderneming die opdracht heeft de goederen te leveren of de kredietinstelling die belast is met afwikkeling van de betaling. Meer gegevens worden door ons niet doorgegeven, of alleen dan wanneer u uitdrukkelijk met het doorgeven ervan heeft toegestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden doorgegeven aan derden.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b AVG, waarin wordt bepaald dat verwerking van gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen is toegestaan.

9. Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de genoemde doelstellingen en in de mate die nodig is om die te verwezenlijken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en officiële instanties vindt uitsluitend plaats in het kader van dwingende nationale wettelijke bepalingen of wanneer doorgifte daarvan nodig is voor wettelijke vervolging of strafvervolging in geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur. De gegevens worden niet voor andere doelen doorgegeven.

10. Analysetools en reclame

10.1    Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De exploitant is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken te analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, zowel voor optimalisatie van zijn aanbod op internet als voor het maken van reclame.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie voor IP-anonimisering geactiveerd, zodat Google uw IP-adres voor overdracht naar de VS verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met gebruik van de website en internet verband houdende dienstverlening aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet door Google aan andere gegevens gekoppeld.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. We willen u er echter op wijzen, dat het mogelijk is dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) verzamelt en die gegevens verwerkt door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen verzameling van gegevens

U kunt verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen via de volgende link voor het plaatsen van een opt-out cookie, dat verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:

GOOGLE ANALYTICS DEACTIVEREN

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht

We hebben met Google een overeenkomst gesloten voor gegevensverwerking in opdracht en voldoen aan alle strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij gebruik van Google Analytics.

10.2 Facebook Pixel

Onze website maakt voor conversiemeting en inzicht in bezoekersactiviteiten gebruik van de Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Daarmee is follow-up mogelijk van het gedrag van de websitebezoeker nadat hij door op een advertentie op Facebook te klikken wordt doorgeleid naar de website van de aanbieder. De effectiviteit van advertenties op Facebook kan zo voor statistische doeleinden en marktonderzoek worden geanalyseerd en toekomstige reclame kan worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken overeenkomstig de richtlijnen voor het gebruik van gegevens van Facebook. Dat stelt Facebook in staat advertenties te plaatsen op pagina's van Facebook en daarbuiten. Als exploitant van de website kunnen we geen invloed uitoefenen op dit gebruik van de gegevens.

In de bepalingen over gegevensbescherming van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de remarketingfunctie “Custom Audiences” bij advertentie-instellingen deactiveren via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet daarvoor bij Facebook aangemeld zijn.

Wanneer u geen Facebookaccount heeft, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

10.3 Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken we gebruik van het zogenaamde conversion tracking (conversies bijhouden). Wanneer u klikt op een door Google ingevoegde advertentie, wordt een cookie geplaatst voor conversion tracking. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Wanneer de bezoeker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie is bedoeld voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die gebruik maken van conversion tracking. De klanten kunnen zo het totale aantal zien van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgeleid naar een site met een tag voor conversion tracking. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Wanneer u niet wilt deelnemen aan tracking, dan kunt u dit gemakkelijk voorkomen door het cookie van Google conversion tracking bij de gebruikersinstellingen in uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversion tracking-statistieken.

Het opslaan van conversiecookies gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, zowel voor optimalisatie van zijn aanbod op internet als voor het maken van reclame.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de bepalingen voor gegevensbescherming van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat alleen in individuele gevallen wordt toegestaan dat cookies in bepaalde gevallen of altijd worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist bij afsluiting van de browser. In geval van deactivering van cookies kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

11. Sociale media

11.1 Facebook plug-in

Op onze site zijn plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, met als exploitant Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Facebook plug-ins kunt u herkennen aan het Facebooklogo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt uw browser met behulp van de plug-in rechtstreeks verbonden met de Facebook-server. Facebook wordt er zo van in kennis gesteld dat u via uw IP-adres een bezoek aan onze site heeft gebracht. Wanneer u de “Like-button” van Facebook aanklikt terwijl u ingelogd bent bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze site toewijzen aan uw gebruikersaccount. We willen u erop wijzen dat we als exploitant van de site niet op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie daarover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount in Facebook koppelt, log dan uit bij uw gebruikersaccount van Facebook.

11.2 Instagram plug-in

We hebben op onze sites functies van Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Wanneer u ingelogd bent bij uw Instagram-account, kunt u door op de Instagram-button te klikken de inhoud van onze site koppelen aan uw Instagram-profiel. Instagram kan zo het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toewijzen. We willen u erop wijzen dat we als exploitant van deze site niet op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik daarvan door Instagram.

Meer informatie daarover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

11.3 Pinterest plug-in

Op onze site maken we gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een site van ons oproept met een dergelijke plug-in, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft daarbij protocolgegevens door aan de server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, het adres van de bezochte websites met Pinterest-features, het soort en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de manier waarop u gebruikt maakt van Pinterest en cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals over uw daarop betrekking hebbende rechten en mogelijkheden voor bescherming van uw privacy, vindt u in de bepalingen voor gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

12. YouTube

Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van de YouTube-site van Google. De exploitant van deze site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een bezoek brengt aan een van onze sites met een plug-in van YouTube, wordt verbinding gemaakt met de server van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze sites u heeft bezocht.

Wanneer u bent ingelogd bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dat voorkomen door u uit te loggen bij uw YouTube-account.

We maken gebruik van YouTube voor aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.

Meer informatie over hoe wordt omgegaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube, via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

13. Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaarten van Google Maps. De exploitant is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De exploitant van deze site kan geen invloed uitoefenen op de gegevensoverdracht.

We maken gebruik van Google Maps voor een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en om ervoor te zorgen de door ons op de website vermelde locaties goed te vinden zijn. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f AVG.

Meer informatie over hoe wordt omgegaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Links naar websites van andere aanbieders

Onze websites kunnen links naar de websites van andere aanbieders bevatten. We wijzen u erop dat deze verklaring gegevensbescherming uitsluitend geldt voor de website van karlsruhe.tourismus.de. We kunnen geen invloed uitoefenen op andere aanbieders en controleren niet of zij de van kracht zijnde bepalingen voor gegevensbescherming in acht nemen.

15. Rechten van de gebruiker: informatie, rectificatie en wissing

U heeft in het kader van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze informatie over de van u opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van gegevensverwerking. Wanneer uw verzoek niet strijdig is met een wettelijke verplichting voor het bewaren van uw gegevens (bijv. opslag van voorraadgegevens), heeft u recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op blokkering of wissing van uw persoonsgegevens. Daarvoor, en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in de juridische informatie vermelde adres.

Wanneer u informatie wilt over uw persoonsgegevens of correctie of wissing ervan, of voor overige vragen over het gebruik van de door u aan ons doorgegeven persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: datenschutz@karlsruhe-tourismus.de

16. Toepassing, geldigheid en actualiteit van de verklaring gegevensbescherming

Door gebruik te maken van onze website stemt u toe in het hierboven omschreven gebruik van uw gegevens. Deze verklaring gegevensbescherming is de op dit moment geldende versie. Door verdere ontwikkeling van onze website of implementatie van nieuwe technologieën kan het nodig zijn deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen. We behouden ons het recht voor de verklaring gegevensbescherming in dat geval aan te passen, zodat die altijd voldoet aan de op dat moment geldende wettelijke bepalingen of om veranderingen in onze dienstverlening in de verklaring gegevensbescherming op te nemen, bijv. bij invoering van nieuwe services. Bij uw volgende bezoek is dan de nieuwe verklaring gegevensbescherming van kracht.